• NEWS!

  SKY-NET to najlepszy internet radiowy w najlepszej cenie.Teraz instalacja internetu radiowego 0zł

 • UWAGA

  Szybkość naszego Internetu światłowodowego to nawet 600 Mb/s

 • PROMOCJA

  Promocja sąsiedzka. Miesiąc internetu za 1zł. Polecamy

 • AWARIA

  Awarie zgłaszamy pod adresem: biuro@internetnajtaniej.pl lub telefonicznie: (17) 2218 877, 503 060 640.

 • PLANOWANE PRACE

  Prace modernizacyjne. Przyspieszamy działanie naszej sieci.

 

Regulamin

Regulamin sieci Sky Net
1. Postanowienia ogólne
Regulamin Bezprzewodowej Sieci Internetowej Sky-Net zwany dalej regulaminem,został sporządzony na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu Cywilnego.
2. Określenia użyte w regulaminie oznaczają:
OPERATOR – Przedsiębiorca Telekomunikacyjny .
ABONENT – osoba fizyczna, zameldowana w lokalu lub posiadająca do niego tytuł prawny lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i posiadająca tytuł prawny do lokalu, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, z którą została zawarta umowa o udostępnienie łącza internetowego o określonej przepustowości.
LOKAL – miejsce wskazane przez abonenta w którym świadczona jest usługa.
USŁUGA – instalacja oprogramowania, konfiguracja i rozbudowa sprzętu, udostępnienie łącza internetowego o określonej przepustowości.
AKTYWACJA – rejestracja Abonenta w sieci Sky-Net i udostępnienie łącza sieciowego.
SIEĆ – zestaw urządzeń służących do transmisji danych.
3. Zawarcie umowy, podłączenie do sieci i aktywacja.

§1
Operator zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy z danym Abonentem bez podania przyczyny.
§2
Abonent może zawrzeć umowę oraz składać inne oświadczenia woli z nią związane osobiście bądź przez przedstawiciela. Umowa o świadczenie usługi zawierana jest na czas nieokreślony lub czas określony.
§3
Operator zobowiązuje się do zainstalowaniu łącza sieci internetowej w lokalu Abonenta w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. Abonent zobowiązuje się do udostępnienia w ustalonym terminie lokalu w celu wykonania prac związanych z doprowadzeniem łącza.
§4
Aktywacja zostanie dokonana w dniu doprowadzenia łącza sieciowego do lokalu Abonenta lub w terminie uzgodnionym przez strony.
§5
Abonent może wypowiedzieć świadczenie Usługi na czas określony lub nieokreślony ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli z przyczyn leżących po stronie Operatora nie mógł korzystać z Usługi w sposób ciągły przez okres 30 dni.
§6
Abonent może wypowiedzieć świadczenie usługi na czas nieokreślony z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego. Oświadczenie takie powinno zostać złożone na piśmie bezpośrednio w siedzibie Operatora.
§7
Operator może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym świadczenie usługi w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wykonywania przez Abonenta postanowień umowy lub regulaminu, a w szczególności opóźnienia w regulowaniu opłat na rzecz Operatora przez okres dłuższy niż 14 dni od dnia płatności.
§8
Operator może ze skutkiem natychmiastowym wypowiedzieć świadczenie usługi, w przypadku gdy Klient narusza przepisy prawa w związku z korzystaniem z usługi lub korzysta z usługi w sposób niezgody z jej przeznaczeniem.
4. Zakres i warunki świadczenia usługi
§9
Łącze Operatora sieci Sky-Net udostępniane jest wyłącznie na warunkach określonych w umowie i regulaminie.
§10
Operator instalując odpowiednie urządzenia w Lokalu przydziela Abonentowi stały nr IP. Samowolna zmiana numeru IP jest zabroniona. W przypadku, gdy Abonent zainstaluje u siebie urządzenia we własnym zakresie, Operator nie ponosi odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie sieci do czasu wymiany urządzeń na wskazane przez Operatora.
§11
Abonent zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Operatora o wszelkich nieprawidłowościach oraz przerwach w dostępie do Internetu.
§12
Abonent zobowiązuje się do ochrony swojego komputera przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem oraz niestosowania programów mogących zakłócić prawidłowe funkcjonowanie sieci Sky-Net. W przypadku nadmiernego obciążania łącza sieci Sky-Net Operator może zablokować Abonentowi dostęp do Internetu bez uprzedzenia.
§13

Abonent nie może samowolnie dokonywać zmian w ustawieniach adresu IP udostepniać haseł i adresu IP innym osobom pod karą grzywny 500zł

Przedterminowe zerwanie umowy z winy abonenta skutkuje karą grzywny 500zł

Abonent nie może samowolnie dokonywać zmian w instalacji sieci internetowej w zajmowanym przez siebie lokalu bez wcześniejszych ustaleń z Operatorem.
§14
Abonent wyraża zgodę na dokonywanie przez Operatora okresowych przeglądów prawidłowości działania instalacji w swoim lokalu. O zamiarze przeprowadzenia przeglądu Abonent zostanie wcześniej powiadomiony telefoniczne.
§15
Operator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za bezpieczeństwo danych Abonenta przed ingerencją osób trzecich oraz za dane i oprogramowanie ściągnięte z Internetu i ewentualne straty wynikłe z ich korzystania.
§16
Zabronione jest wykorzystywanie przez Abonenta dostępu do Internetu do łamania obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawa lub działanie na szkodę innych osób korzystających z Internetu, jak również umieszczanie w sieci nielegalnego oprogramowania.
§17
Zabronione jest dzielenie przyznanego łącza na większą liczbę komputerów niż to wynika z umowy oraz udostępnianie łącza osobom trzecim poza lokalem.
§18
Operator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi wyłącznie w zakresie określonym w umowie, regulaminie oraz w obowiązujących przepisach prawa.
§19
Za każdy pełny dzień przerwy w świadczeniu usługi Abonent ma prawo wnieść żądanie o odszkodowanie w wysokości 1/30 opłaty abonamentowej.
§20
Zgłoszenie dotyczące przerw w świadczeniu usługi powinno zostać wniesione w dniu, w którym Abonent stwierdził wystąpienie takiej przerwy.
§21
Operator ma prawo i obowiązek konserwacji i modernizacji sieci co może spowodować przerwy w świadczeniu usługi lub spowodować pogorszenie jej jakości jednak nie dłuższych jednorazowo niż 12 godzin i nie częściej niż trzy doby kwartalnie. Operator nie gwarantuje przepustowości transmisji do zasobów dostępnych w sieci Internet oraz bezpieczeństwa przekazu informacji.
5. Opłaty za usługi
§22
Abonament opłaca się z góry a termin płatności ustala się na 1 dzień roboczy każdego miesiąca za który abonament jest płacony. Uiszczona przez Abonenta opłata za usługi świadczone przez Operatora powinna być zgodna z aktualnym cennikiem. Za termin dokonania wpłaty uważa się datę wpłynięcia należności na konto Operatora. Za każdy dzień zwłoki w uregulowaniu opłaty abonamentowej będą naliczane odsetki ustawowe.
§23
Rozpoczęcie naliczania opłat następuje od dnia uruchomienia usługi. Jeżeli usługa świadczona na podstawie umowy nie obejmuje pełnego okresu rozliczeniowego, opłatę abonamentową ustala się w wysokości 1/30 abonamentu za każdy dzień świadczenia Usługi.
§24
Przekroczenie terminu zapłaty wiąże się z zaprzestaniem dostarczania sygnału do Abonenta. Wznowienie transmisji następuje po uregulowaniu należności i wpłacie dodatkowej kwoty w wysokości ustalonej w cenniku.
§25
W przypadku awarii powstałej z winy Abonenta, Operator za naprawę ma prawo pobrać opłatę w wysokości ustalonej w cenniku.
§26
Abonent ma prawo tymczasowo odłączyć się od sieci na okres dłuższy niż 2 miesiące. Za ponowne włączenie do sieci będzie pobierana opłata zgodnie z cennikiem. O zamiarze czasowego odłączenia od sieci należy powiadomić Operatora przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem.
6. Reklamacje
§27
Abonent korzystający z usług świadczonych przez Operatora ma prawo do reklamacji. Przedmiotem reklamacji może być nie spełniająca parametrów technicznych jakość usług, czy wysokość opłat. Reklamacja musi być odpowiednio udokumentowana.
§28
Reklamację może zgłosić Abonent lub jego pełnomocnik na piśmie w siedzibie Operatora w przeciągu miesiąca od upływu terminu płatności. Wniesiona reklamacja nie zwalnia Abonenta od obowiązku ich terminowego uregulowania. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 14 dni.
7. Zmiana warunków umowy, regulaminu, cennika, i zakresu usług
§29
Operator pozostawia sobie prawo do zmiany postanowień umowy, regulaminu, cennika i zakresu usług. O zmianach oraz terminach ich wprowadzenia Operator poinformuje Abonenta z wyprzedzeniem jednego okresu rozliczeniowego. W przypadku otrzymania informacji, i nie wyrażenia zgody na zmiany o których mowa Abonent może wypowiedzieć umowę w ciągu jednego okresu rozliczeniowego.
8. Postanowienia przejściowe i końcowe
§30
Operator zawierając umowę w formie pisemnej wymaga od Abonenta przedstawienia dokumentu potwierdzającego tożsamość lub status prawny.
§31

Operator zawierając umowę ustną z Abonentem wymaga dokonywania wpłat za usługę dostępu do internetu z maksimum jednomiesięcznym opóznieniem. Jeśli Abonent nie dokona wpłaty za kolejne dwa miesiące usługa dostępu do internetu zostaje automatycznie zablokowana.

Obowiązuje tu dokładnie taka sama zasada jak przy telefonach na kartę. Masz doładowane konto kożystasz ,masz  doładowany internet korzystasz (doładowań kont internetowych dokonujemy albo przez wpłatę na konto albo w siedzibie firmy przy dokonywaniu przelewu konieczne jest podanie Numeru ID Abonenta) jeśli konto Abonenta przez dwa kolejne miesiące nie zostanie zasilone odpowiednią wpłata Abonent zostaje automatycznie zablokowany.

§32
W sprawach nieuregulowanych w Umowie i Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Zadaj pytanie on-line
biuro@internetnajtaniej.pl